ชาวสันผีเสื้อต่างตกใจเห็น กรมสมเด็จพระเทพ ทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย อยู่รอบหมู่บ้าน ไม่รู้พระองค์จะมา ทรงเป็นกันเองมาก

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more